กระทรวงในประเทศไทย
กระทรวงในประเทศไทย

กระทรวงในประเทศไทย

กระทรวงในประเทศไทย เป็นหน่วยงานของรัฐบาลไทย จัดตั้งขึ้นโดยการตราพระราชบัญญัติ ปัจจุบันมีกระทรวงหรือเทียบเท่าจำนวนทั้งสิ้น 20 กระทรวง

ใกล้เคียง

กระทรวงในประเทศไทย กระทรวงมหาดไทย (ประเทศไทย) กระทรวงสาธารณสุข (ประเทศไทย) กระทรวงศึกษาธิการ (ประเทศไทย) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ประเทศไทย) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงการต่างประเทศ (ประเทศไทย) กระทรวงคมนาคม (ประเทศไทย) กระทรวงยุติธรรม (ประเทศไทย) กระทรวงการคลัง (ประเทศไทย)

แหล่งที่มา

WikiPedia: กระทรวงในประเทศไทย http://www.thaigov.net/ http://www.bu.ac.th/th/visitor/thailand/festival/p... http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/0010228... http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2476/A/... http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2484/A/... http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2495/A/... http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2496/A/... http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2506/A/... http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2534/A/... http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2535/A/...