กองอาสารักษาดินแดน
กองอาสารักษาดินแดน

กองอาสารักษาดินแดน

กองอาสารักษาดินแดน (อักษรย่อ: อส., อังกฤษ: Volunteer Defense Corps; VDC) เป็นองค์การ ขึ้นอยู่ในกระทรวงมหาดไทย มีฐานะเป็นนิติบุคคล ตามมาตรา 4 หมวด 1 ของพระราชบัญญัติกองอาสารักษาดินแดน พ.ศ. 2497 และมีกรรมการคณะหนึ่งจำนวนไม่น้อยกว่าสิบคน และไม่เกินยี่สิบคน เรียกว่า “คณะกรรมการกลางกองอาสารักษาดินแดน” ประกอบด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธาน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นรองประธานโดยตำแหน่ง ส่วนกรรมการอื่น เลขาธิการและรองเลขาธิการนั้น ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้แต่งตั้งและถอดถอนโดยอนุมัติคณะรัฐมนตรี ตามมาตรา 6 ซึ่งกองอาสารักษาดินแดนนั้น เป็นกองกำลังกึ่งทหาร ทำหน้าที่รักษาความสงบร่วมกับพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจ ปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมาย การเทิดทูนและพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ รวมถึงรักษาความปลอดภัยในสถานที่สำคัญ และการคมนาคม และเป็นกำลังสำรองส่วนหนึ่งที่พร้อมจะเพิ่มเติมและสนับสนุนกำลังทหารได้เมื่อมีการร้องขอทั้งในยามปกติและยามศึกสงคราม และพระราชบัญญัติกองอาสารักษาดินแดน พ.ศ. 2497 หมวด 7 มาตรา 29 ได้บัญญัติไว้ เจ้าหน้าที่หรือสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนในระหว่างทำการตามหน้าที่ ให้ถือว่าเป็นเจ้าพนักงานตามกฎหมายลักษณะอาญา

กองอาสารักษาดินแดน

รูปแบบ กำลังกึ่งทหาร (มีฐานะเป็นนิติบุคคล)
ประเทศ  ไทย
คำขวัญ ปวงข้า อส. ขอตั้งสัจจา จะปกป้องพาราจนสิ้นใจ
ผู้บัญชาการกองอาสารักษาดินแดน นายกองใหญ่ อนุพงษ์ เผ่าจินดา (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย)
วันสถาปนา 10 กุมภาพันธ์
(วันประกาศใช้พระราชบัญญัติกองอาสารักษาดินแดน พ.ศ. 2497)
ประจำการ พ.ศ. 2497
กองบัญชาการ ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
ขึ้นกับ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย[1]
ปฏิบัติการสำคัญ ความไม่สงบในชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย[2]

ใกล้เคียง

กองอาสารักษาดินแดน กองอาทมาตประกาศศึก กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองภารกิจพิเศษที่ 707 กองอำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อย กองอำนวยการร่วมแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง กองอำนวยการเสริมสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ กองบาลี กองอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรณี กองตาล

แหล่งที่มา

WikiPedia: กองอาสารักษาดินแดน http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/615221 http://asa.dopa.go.th/ http://asa.dopa.go.th/history.html http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2497/A/... http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2497/A/... http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/A/... https://mgronline.com/south/detail/9610000078595 https://prachatai.com/journal/2014/11/56329 https://workpointnews.com/2019/07/07/southern/ https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Volunt...