กองอาสารักษาดินแดน
กองอาสารักษาดินแดน

กองอาสารักษาดินแดน

กองอาสารักษาดินแดน (อักษรย่อ: อส., อังกฤษ: Volunteer Defense Corps; VDC) เป็นองค์การ ขึ้นอยู่ในกระทรวงมหาดไทย มีฐานะเป็นนิติบุคคล ตามมาตรา 4 หมวด 1 ของพระราชบัญญัติกองอาสารักษาดินแดน พ.ศ. 2497 และมีกรรมการคณะหนึ่งจำนวนไม่น้อยกว่าสิบคน และไม่เกินยี่สิบคน เรียกว่า “คณะกรรมการกลางกองอาสารักษาดินแดน” ประกอบด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธาน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นรองประธานโดยตำแหน่ง ส่วนกรรมการอื่น เลขาธิการและรองเลขาธิการนั้น ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้แต่งตั้งและถอดถอนโดยอนุมัติคณะรัฐมนตรี ตามมาตรา 6 ซึ่งกองอาสารักษาดินแดนนั้น เป็นกองกำลังกึ่งทหาร ทำหน้าที่รักษาความสงบร่วมกับพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจ ปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมาย การเทิดทูนและพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ รวมถึงรักษาความปลอดภัยในสถานที่สำคัญ และการคมนาคม และเป็นกำลังสำรองส่วนหนึ่งที่พร้อมจะเพิ่มเติมและสนับสนุนกำลังทหารได้เมื่อมีการร้องขอทั้งในยามปกติและยามศึกสงคราม และพระราชบัญญัติกองอาสารักษาดินแดน พ.ศ. 2497 หมวด 7 มาตรา 29 ได้บัญญัติไว้ เจ้าหน้าที่หรือสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนในระหว่างทำการตามหน้าที่ ให้ถือว่าเป็นเจ้าพนักงานตามกฎหมายลักษณะอาญา

กองอาสารักษาดินแดน

กองบัญชาการ ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
ประเทศ  ไทย
ปฏิบัติการสำคัญ ความไม่สงบในชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย[2]
ผู้บัญชาการกองอาสารักษาดินแดน นายกองใหญ่ อนุพงษ์ เผ่าจินดา (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย)
รูปแบบ กำลังกึ่งทหาร (มีฐานะเป็นนิติบุคคล)
ประจำการ พ.ศ. 2497
วันสถาปนา 10 กุมภาพันธ์
(วันประกาศใช้พระราชบัญญัติกองอาสารักษาดินแดน พ.ศ. 2497)
ขึ้นกับ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย[1]
คำขวัญ ปวงข้า อส. ขอตั้งสัจจา จะปกป้องพาราจนสิ้นใจ

ใกล้เคียง

กองอาสารักษาดินแดน กองอาทมาตประกาศศึก กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองภารกิจพิเศษที่ 707 กองอำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อย กองอำนวยการร่วมแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง กองบาลี กองอำนวยการเสริมสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ กองอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรณี กองตาล

แหล่งที่มา

WikiPedia: กองอาสารักษาดินแดน http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/615221 http://asa.dopa.go.th/ http://asa.dopa.go.th/history.html http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2497/A/... http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2497/A/... http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/A/... https://mgronline.com/south/detail/9610000078595 https://prachatai.com/journal/2014/11/56329 https://workpointnews.com/2019/07/07/southern/ https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Volunt...