การถอดถอนผู้ได้รับเลือกตั้ง
การถอดถอนผู้ได้รับเลือกตั้ง

การถอดถอนผู้ได้รับเลือกตั้ง

การถอดถอนผู้ได้รับเลือกตั้ง (อังกฤษ: recall) คือ กระบวนการที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสามารถถอดถอนผู้ได้รับเลือกตั้งจากตำแหน่ง

ใกล้เคียง

การถอดเป็นอักษรโรมันแบบเฮปเบิร์น การถอดอักษรไทยเป็นอักษรโรมัน การถอดถอนผู้ได้รับเลือกตั้ง การถอดเสียง การถอดเป็นอักษรโรมัน การถอดรหัส (พันธุศาสตร์) การถอนทัพที่เดิงแกร์ก การถอดเป็นอักษรโรมันแบบไปรษณีย์จีน การถอดภาษาญี่ปุ่นด้วยอักษรโรมัน การถอดอักษรเกาหลีเป็นอักษรโรมัน