การถอดอักษรไทยเป็นอักษรโรมัน

การถอดอักษรไทยเป็นอักษรโรมัน เป็นหลักการถอดตัวอักษรไทยเป็นอักษรโรมัน ทั้งนี้ ในปัจจุบัน การถอดอักษรไทยเป็นอักษรโรมันแบบถ่ายเสียงอย่างเป็นทางการโดยราชบัณฑิตยสถาน ใช้ในสำหรับหนังสือและสิ่งพิมพ์ของรัฐบาล และป้ายชื่อถนนต่าง ๆ ในประเทศไทย รูปแบบใหม่ประกาศใช้เมื่อ 11 มกราคม พ.ศ. 2542

ใกล้เคียง

การถอดอักษรไทยเป็นอักษรโรมัน การถอดเป็นอักษรโรมันแบบเฮปเบิร์น การถอดเสียงภาษาอังกฤษ การถอดถอนผู้ได้รับเลือกตั้ง การถอดรหัส (พันธุศาสตร์) การถอดเสียง การถอดเป็นอักษรโรมัน การถอนทัพที่เดิงแกร์ก การถอดภาษาญี่ปุ่นด้วยอักษรโรมัน การถอดภาษาเกาหลีด้วยอักษรโรมัน

แหล่งที่มา

WikiPedia: การถอดอักษรไทยเป็นอักษรโรมัน http://www.thai2english.com http://www.siamese-heritage.org/jsspdf/1911/JSS_00... http://www.siamese-heritage.org/jsspdf/1951/JSS_04... http://www.arts.chula.ac.th/~ling/tts/ http://www.royin.go.th/wp-content/uploads/2015/03/... http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2482/D/... http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2485/D/... http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2485/D/... http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2542/D/...