การถ่ายแบบดีเอ็นเอ
การถ่ายแบบดีเอ็นเอ

การถ่ายแบบดีเอ็นเอ

การจำลองตัวเองของดีเอ็นเอ (DNA replication) เป็นกระบวนการทางชีววิทยาที่เกิดขึ้นในสิ่งมีชีวิตทุกชนิดเพื่อจำลองดีเอ็นเอของตนเอง กระบวนการนี้เริ่มจากดีเอ็นเอสายเดี่ยวสร้างดีเอ็นเออีกสายที่เป็นคู่สมของตนจนกลายเป็นดีเอ็นเอเกลียวคู่ กระบวนการเป็นแบบกึ่งอนุรักษ์ (semiconservative replication) มีการตรวจสอบความถูกต้องของกระบวนการเพื่อป้องกันการกลายพันธุ์[1][2]

ใกล้เคียง

การถ่ายภาพรังสีส่วนตัดอาศัยคอมพิวเตอร์ การถ่ายโอนสัญญาณ การถ่ายภาพจอประสาทตา การถ่ายเทยีน การถ่ายแบบดีเอ็นเอ การถ่ายเทความร้อน การถ่ายทอดสดผ่านสัญญาณต่อเนื่อง การถ่ายภาพเคอร์เลียน การถ่ายภาพรังสีระนาบด้วยการปล่อยโพซิตรอน การถ่ายเลือด