การอธิษฐานในศาสนาคริสต์
การอธิษฐานในศาสนาคริสต์

การอธิษฐานในศาสนาคริสต์

สถานีย่อยการอธิษฐาน[1] (ศัพท์โปรเตสแตนต์) หรือ การภาวนา (ศัพท์คาทอลิก) ในศาสนาคริสต์ (อังกฤษ: Christian prayer) หมายถึง ตั้งใจมุ่งผลอย่างใดอย่างหนึ่ง ตั้งจิตปรารถนา ตั้งจิตขอร้องต่อสิ่งที่ตนถือว่าศักดิ์สิทธิ์เพื่อผลอย่างใดอย่างหนึ่ง

ใกล้เคียง

การอธิษฐานในศาสนาพุทธ การอธิษฐาน การอธิษฐานในศาสนาคริสต์ การอับปางของเรืออาร์เอ็มเอส ไททานิก การออกกำลังกาย การอนุรักษ์ทางทะเล การอุปนัยเชิงคณิตศาสตร์ การอนุมาน การออกกำลังกายใช้ออกซิเจน การออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญไทย พ.ศ. 2559