เป็นพยัญชนะตัวที่ 2 ในบรรดาพยัญชนะ 44 ตัวของอักษรไทย ในลำดับถัดจาก และก่อนหน้า จัดอยู่ในกลุ่มอักษรสูงในระบบไตรยางศ์ มีชื่อเรียกกำกับว่า "ข ไข่"อักษร ข เป็นได้ทั้งพยัญชนะต้น แทนเสียง [kʰ] และพยัญชนะสะกด แทนเสียง [k̚]

ใกล้เคียง