คณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 56
คณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 56

คณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 56

รัฐบาลพลเรือน ที่ตั้งขึ้นภายหลังเหตุการณ์รัฐประหาร เมื่อวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2549 อาศัยอำนาจตามความใน รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2549 และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ถึงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551

ใกล้เคียง

คณะรัฐมนตรีไทย คณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 62 คณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 60 คณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 59 คณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 54 คณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 61 คณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 56 คณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 57 คณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 55 คณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 53

แหล่งที่มา

WikiPedia: คณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 56 http://www.atimes.com/atimes/Southeast_Asia/HK14Ae... http://pages.citebite.com/j1m6f7i1b7afp http://pages.citebite.com/t1e7c1c2q9rea http://news.mumuu.com/politic/cat3/news984/ http://news.mumuu.com/social/cat2/news3857/ http://nationmultimedia.com/2006/10/31/national/na... http://nationmultimedia.com/2007/04/15/headlines/h... http://nationmultimedia.com/2007/05/21/headlines/h... http://nationmultimedia.com/breakingnews/read.php?... http://nationmultimedia.com/breakingnews/read.php?...