คณะรัฐมนตรีไทย

คณะรัฐมนตรีไทยเป็นคณะบุคคลที่ทำหน้าที่บริหารราชการแผ่นดินในราชอาณาจักรไทย คณะรัฐมนตรีเป็นกลุ่มบุคคลหลักที่ขับเคลื่อนส่วนราชการต่างๆของรัฐบาลไทย สมาชิกของคณะรัฐมนตรีนั้นจะได้รับการเสนอชื่อโดยนายกรัฐมนตรีและได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการโดยพระมหากษัตริย์ไทยซึ่งประกอบไปด้วย รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจำกระทรวงต่างๆ โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้าคณะคณะรัฐมนตรีไทยนั้นมีขึ้นครั้งแรกหลังจากการเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นระบอบประชาธิบไตยตามพระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยามชั่วคราว พุทธศักราช 2475 ซึ่งในขณะนั้นเรียกว่าคณะกรรมการราษฎร[1] และหลังจากมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช พ.ศ. 2475 จึงเปลี่ยนมาเรียกว่าคณะรัฐมนตรี[2] และได้ใช้ชื่อนี้มาจนถึงปัจจุบันจำนวนรัฐมนตรีในคณะนั้นเป็นไปตามรัฐธรรมนูญที่บังคับใช้อยู่ขณะนั้น ซึ่งรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน คือ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 กำหนดให้คณะรัฐมนตรีมีรัฐมนตรีได้ไม่เกิน 35 คน[3]ปัจจุบัน คณะรัฐมนตรี คณะที่ 62 เป็นคณะรัฐมนตรีชุดล่าสุด และมีพระบรมราชโองการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2562[4] แต่ถวายสัตย์ปฎิญาณตนเข้ารับหน้าที่อย่างเป็นทางการในวันที่ 16 กรกฎาคม ปีเดียวกัน โดยมีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรีคนปัจจุบัน[5]

ใกล้เคียง

คณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 62 คณะรักษาความสงบแห่งชาติ คณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 60 คณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 59 คณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 54 คณะรัฐมนตรีไทย คณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 61 คณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 56 คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 57

แหล่งที่มา

WikiPedia: คณะรัฐมนตรีไทย http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2475/A/... http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2475/A/... http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2475/A/... http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2475/A/... http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/... http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/E/... http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/E/... http://www.soc.go.th/bb_main01.htm http://www.cabinet.thaigov.go.th/bb_main01.htm