เป็นพยัญชนะตัวที่ 4 ในบรรดาพยัญชนะ 44 ตัวของอักษรไทย ในลำดับถัดจาก และก่อนหน้า จัดอยู่ในกลุ่มอักษรต่ำในระบบไตรยางศ์ มีชื่อเรียกกำกับว่า "ค ควาย"อักษร ค เป็นได้ทั้งพยัญชนะต้น แทนเสียง [kʰ] และพยัญชนะสะกด แทนเสียง [k̚]