งบกระแสเงินสด

งบกระแสเงินสด เป็นงบการเงินที่แสดงการเปลี่ยนแปลงเงินสดของกิจการในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง เช่น รอบปีบัญชี โดยจะแสดงการได้มาและใช้ไปของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของ 3 กิจกรรมหลักคือ กิจกรรมดำเนินงาน กิจกรรมลงทุน และ กิจกรรมจัดหาเงิน ช่วยให้ผู้ใช้สามารถประเมินสภาพคล่องของกิจการ โดยเฉพาะความสามารถในการชำระหนี้

ใกล้เคียง

งบกระแสเงินสด งบประมาณแผ่นดินของไทย งบประมาณแผ่นดินของไทย พ.ศ. 2565 งบประมาณแผ่นดินของไทย พ.ศ. 2566 งบประมาณแผ่นดินของไทย พ.ศ. 2563 งบประมาณแผ่นดินของไทย พ.ศ. 2564 งูกระด้าง งบประมาณ งบประมาณแผ่นดินของไทย พ.ศ. 2558