งบกำไรขาดทุน

งบกำไรขาดทุน เป็นงบการเงินที่แสดงผลการดำเนินงานของกิจการในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง เช่น รอบปีบัญชี โดยจะแสดงรายได้ ค่าใช้จ่าย และ กำไรหรือขาดทุนสุทธิ ช่วยให้ผู้ใช้ทราบว่าผลกำไรหรือขาดทุนของกิจการนั้นมาส่วนใด เพื่อปรับปรุงการดำเนินงาน และ คาดการณ์ผลการดำเนินงานในอนาคตโดยรูปแบบการนำเสนองบกำไรขาดทุนนั้นมี 2 ลักษณะ1. งบกำไรขาดทุน ที่จำแนกค่าใช้จ่ายตามลักษณะ2. งบกำไรขาดทุน ที่จำแนกค่าใช้จ่ายตามหน้าที่