งบดุล

งบดุล เป็นงบการเงินแสดงฐานะของกิจการ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี (วันสิ้นงวดบัญชี) โดยจัดทำขึ้นทุกๆ รอบระยะเวลาที่กำหนดไว้ เช่น 3 เดือน, 6 เดือน, 1 ปี งบดุลแสดงความสัมพันธ์ของทรัพย์สิน หนี้สินและส่วนของเจ้าของ สมการบัญชี (Accounting Equation) สินทรัพย์ = หนี้สิน + ส่วนของเจ้าของปัจจุบัน กรมสรรพากรและกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กำหนดให้บริษัทจัดทะเบียนใช้ "งบแสดงฐานะการเงิน" (statement of financial position) แทนการใช้งบดุล รวมถึงหน่วยงานราชการด้วย