งบประมาณแผ่นดินของไทย

งบประมาณแผ่นดินของไทย หรือ งบประมาณรายจ่ายประจำปีของประเทศไทย คือแผนงบประมาณเพื่อจัดหาทุนแก่การดำเนินการของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นสำหรับใช้เป็นหลักในแต่ละปีงบประมาณซึ่งจะเริ่มต้นในวันที่ 1 ตุลาคมของทุกปีไปจนถึงวันที่ 30 กันยายนของปีถัดไป และเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องที่กำหนดให้ตั้งงบประมาณรายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคงคลังตามที่ได้จ่ายไปแล้ว โดยมีสำนักงบประมาณเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบจัดทำและนำเสนอเพื่อพิจารณา เมื่อได้รับอนุมัติแล้วจึงตราออกมาเป็น "พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ......" เพื่อใช้บังคับต่อไป

ใกล้เคียง

งบประมาณแผ่นดินของไทย งบประมาณแผ่นดินของไทย พ.ศ. 2563 งบประมาณแผ่นดินของไทย พ.ศ. 2565 งบประมาณแผ่นดินของไทย พ.ศ. 2564 งบประมาณแผ่นดินของไทย พ.ศ. 2566 งบประมาณแผ่นดินของไทย พ.ศ. 2558 งบประมาณ งบประมาณแผ่นดิน งบประมาณแผ่นดินของไทย พ.ศ. 2567 งบกระแสเงินสด

แหล่งที่มา

WikiPedia: งบประมาณแผ่นดินของไทย http://www.thailaws.com/law/thaibudget/2500-001.pd... http://www.thailaws.com/law/thaibudget/2501-0012.p... http://www.thailaws.com/law/thaibudget/2502-0059.p... http://www.thailaws.com/law/thaibudget/2502-009.pd... http://www.thailaws.com/law/thaibudget/2503-0046.p... http://www.thailaws.com/law/thaibudget/2503-0060.p... http://www.thailaws.com/law/thaibudget/2504-0022.p... http://www.thailaws.com/law/thaibudget/2504-0024.p... http://www.thailaws.com/law/thaibudget/2505-0020.p... http://www.thailaws.com/law/thaibudget/2505-0032.p...