จังหวัดกาฬสินธุ์
จังหวัดกาฬสินธุ์

จังหวัดกาฬสินธุ์

จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นจังหวัดหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางหรือตอนบนของประเทศไทย อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ 510 กิโลเมตร เป็นจังหวัดที่มีความอุดมสมบูรณ์มากที่สุดจังหวัดหนึ่งในภาคอีสาน จากหลักฐานทางโบราณคดีบ่งบอกว่าเคยเป็นที่อยู่อาศัยของเผ่าละว้า ซึ่งมีความเจริญทางด้านอารยธรรมประมาณ 1,600 ปี จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์เริ่มตั้งเป็นเมืองในสมัยรัตนโกสินทร์ เมื่อปี พ.ศ. 2336 โดยท้าวโสมพะมิตร ได้อพยพหลบภัยมาจากดินแดนฝั่งซ้ายแม่น้ำโขง (เมืองศรีสัตตนาคนหุตล้านช้างร่มขาวเวียงจันทน์ หรือนครหลวงเวียงจันทน์ในปัจจุบัน)พร้อมไพร่พล และมาตั้งบ้านเรือนอยู่ริมแม่น้ำปาว เรียกว่า “บ้านแก่งสำโรง” แล้วได้นำเครื่องบรรณาการเข้าถวายสวามิภักดิ์ต่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้า จุฬาโลกมหาราช ต่อมาได้รับพระกรุณาโปรดเกล้า ยกฐานะบ้านแก่งสำโรงขึ้นเป็นเมือง และพระราชทานนามว่า “เมืองกาฬสินธุ์” หรือ “เมืองน้ำดำ” ซึ่งเป็นเมืองที่สำคัญทางประวัติศาสตร์มาตั้งแต่สมัยโบราณกาล “กาฬ” แปลว่า “ดำ” “สินธุ์” แปลว่า “น้ำ” กาฬสินธุ์จึงแปลว่า “น้ำดำ”(น้ำดำในที่นี้หมายถึง น้ำที่ใสสะอาดจนมองเห็นดินสีดำ ซึ่งดินดำเป็นดินที่อุดมสมบูรณ์ที่สุด) ทั้งมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ท้าวโสมพะมิตรเป็น “พระยาชัยสุนทร (โสมพะมิตร)” ครองเมืองกาฬสินธุ์เป็นคนแรก และยังมีแหล่งซากไดโนเสาร์และซากดึกดำบรรพ์อื่นๆหลายแห่งด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในอำเภอสหัสขันธ์ อีกทั้งยังมีชื่อเสียงด้านโปงลางและผ้าไหมแพรวา นอกจากนี้จังหวัดกาฬสินธุ์ก็มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์ ไม่ว่าจะเป็น ลาว,เขมร,จีน,เวียดนาม,ภูไท,กะเลิง,ไทข่า,ไทดำ และญ้อ เป็นต้น

จังหวัดกาฬสินธุ์

ผู้ว่าราชการ ชัยธวัช เนียมศิริ
(ตั้งแต่ พ.ศ. 2562)
เว็บไซต์ จังหวัดกาฬสินธุ์
โทรสาร 0 4381 1620
อักษรโรมัน Kalasin
ISO 3166-2 TH-46
อักษรไทย กาฬสินธุ์
ประชากร 985,346 คน [1] (พ.ศ. 2561)
(อันดับที่ 23)
ความหนาแน่น 141.84 คน/ตร.กม.
(อันดับที่ 29)
ดอกไม้ พะยอม
ที่ตั้ง ถนนเลี่ยงเมืองหัวคู ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000
ชื่อไทยอื่น ๆ เมืองน้ำดำ, บ้านแก่งสำโรง, ทวารวดีมิ่งหล้าเมืองฟ้าแดดสงยาง
พื้นที่ 6,946.746 ตร.กม.
(อันดับที่ 28)
ต้นไม้ มะหาด
โทรศัพท์ 0 4381 1620

ใกล้เคียง

จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดสงขลา จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดชลบุรี จังหวัดของประเทศไทย จังหวัดเลย จังหวัดเชียงราย จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

แหล่งที่มา

WikiPedia: จังหวัดกาฬสินธุ์ http://www.kalasinnews.com/ http://www.kalasintoday.com/ http://www.livekalasin.com/ http://stat.bora.dopa.go.th/stat/pk/pk_57.pdf http://www.kalasin.go.th/ http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2470/D/... http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2471/D/... http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2472/D/... http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2490/A/... http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2500/D/...