ฉัตรชัย พรหมเลิศ

ฉัตรชัย พรหมเลิศ ข้าราชการพลเรือนชาวไทย ปลัดกระทรวงมหาดไทย ประธานกรรมการในคณะกรรมการการประปาส่วนภูมิภาค[1] กรรมการในคณะกรรมการโครงการอนุรักษ์ช้างป่ารอยต่อ 5 จังหวัด ในภาคตะวันออก ประธานกรรมการคณะกรรมการอำนวยการกองทุนพัฒนาเด็กชนบท[2]ประธานกรรมการบริหารกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่[3] ประธานคณะกรรมการในคณะกรรมการการไฟฟ้านครหลวง ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ กระทรวงมหาดไทย จำกัด ประธานอนุกรรมการฝ่ายจัดทำน้ำอภิเษกในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562[4] ประธานคณะกรรมการในคณะกรรมการการดำเนินการโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่3/2562[5] ประธานคณะกรรมการรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่น[6]รองประธานกรรมการในคณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่[7]กรรมการบริหาร มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์[8] นายกสมาคมศิษย์เก่าคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ปรึกษาสมาคมผู้อาสาสมัครช่วยการศึกษาและคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ นายทะเบียนมูลนิธิกรุงเทพมหานคร[9]กรรมการในคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการมันสำปะหลัง[10]กรรมการในคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว[11]สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร[12] กรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย กรรมการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล กรรมการมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์กรรมการในคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ[13] กรรมการในคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง[14] กรรมการในคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปเพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนตามนโยบาย thailand 4.0 ตามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 194/2560[15] กรรมการในคณะกรรมการศูนย์คุณธรรม[16] กรรมการในคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติกรรมการในคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาและคุ้มครองสถาบันครอบครัว[17]กรรมการในคณะกรรมการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม[18]กรรมการในคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม[19] กรรมการในคณะกรรมการนโยบายพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา[20] กรรมการในคณะอำนวยการจัดงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก[21]กรรมการในคณะกรรมการฝ่ายโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 กรรมการในคณะกรรมการวินิจฉัยภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง[22]กรรมการในคณะกรรมการนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ กรรมการในคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กรรมการในคณะกรรมการโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความ ดี ด้วยหัวใจ[23]ตำแหน่งสุดท้ายที่ได้คือ กรรมการในคณะกรรมการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า[24]ซึ่งมีผลในวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562เจ้าหน้าที่กองอาสารักษาดินแดนยศนายกองเอก และ อดีตประธานกรรมการในคณะกรรมการการประปาส่วนภูมิภาค อดีต กรรมการ ศูนย์รักษาความสงบ[25]และ กรรมการ ในคณะกรรมการอำนวยการเตรียมความพร้อมป้องกัน และแก้ไขปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่แห่งชาติ[26] ในฐานะ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ของ รัฐบาล ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร และ อดีตรองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ใกล้เคียง

ฉัตรชัย เปล่งพานิช ฉัตรชัย พรหมเลิศ ฉัตรชัย สาริกัลยะ ฉัตรชัย สาสะกุล ฉัตรชัย วิเศษสุวรรณภูมิ ฉัตรชัย เอียสกุล ฉัตรชัย เพียงอภิชาติ ฉัตรชัย บุตรพรม ฉัตรชัย ดุริยประณีต ฉัตรชัย คุ้มพญา

แหล่งที่มา

WikiPedia: ฉัตรชัย พรหมเลิศ http://moicoop.com/pdf/Untitled_2561.pdf http://www.volunteerthai.org/node/159 http://khonkaen.cdd.go.th/wp-content/uploads/sites... http://www.dol.go.th/pepc/Documents/A3/%E0%B8%81%E... http://office.dpt.go.th/lrfund/images/PDF/law/appo... http://www.gad.moi.go.th/nsp-26-03-62-1915.pdf http://bps.moph.go.th/new_bps/sites/default/files/... http://ddccenter.ddc.moph.go.th/infoc/download/201... http://www.cabinet.soc.go.th/soc/Program2-3.jsp?to... http://www.cabinet.soc.go.th/soc/Program2-3.jsp?to...