ฉัตรชัย สาริกัลยะ
ฉัตรชัย สาริกัลยะ

ฉัตรชัย สาริกัลยะ

พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ สมาชิกวุฒิสภาไทย ชุดที่ 12 อดีตรองนายกรัฐมนตรี[1] ประธานกรรมการในคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์งานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก[2]ประธานกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ[3]ประธานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการขนาดใหญ่และโครงการสำคัญ[4] ประธานกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ[5] ประธานกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ[6] อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประธานคณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลาง [7][8]ประธานคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญาที่เป็นธรรม[9]ประธานคณะอนุกรรมการร่วมจัดทำยุทธศาสตร์สินค้าเกษตรเป็นรายพืชเศรษฐกิจ 4 สินค้า[10] ประธานกรรมการคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรเฉพาะกิจ[11] อดีตประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ รองหัวหน้าฝ่ายเศรษฐกิจคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) และเป็นอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ อดีตประธานคณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุน[12] อดีตรองผู้บัญชาการทหารบก อดีตผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก อดีตเจ้ากรมการทหารสื่อสาร และอดีตผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

ฉัตรชัย สาริกัลยะ

ถัดไป วลิต โรจนภักดี
ลายมือชื่อ
นายกรัฐมนตรี ประยุทธ์ จันทร์โอชา
ศาสนา พุทธ
เกิด 5 สิงหาคม พ.ศ. 2498 (64 ปี)
คู่สมรส พลตรีหญิง อัญรัช สาริกัลยะ
สังกัด กองทัพบกไทย
ก่อนหน้า อุดมเดช สีตบุตร
ยศ พลเอก

ใกล้เคียง

ฉัตรชัย เปล่งพานิช ฉัตรชัย สาริกัลยะ ฉัตรชัย สาสะกุล ฉัตรชัย พรหมเลิศ ฉัตรชัย วิเศษสุวรรณภูมิ ฉัตรชัย เอียสกุล ฉัตรชัย บุตรพรม ฉัตรชัย ดุริยประณีต ฉัตรชัย คุ้มพญา ฉัตรชัย พะลัง

แหล่งที่มา

WikiPedia: ฉัตรชัย สาริกัลยะ http://www.dailynews.co.th/Content/politics/262717... http://www.thairath.co.th/content/344992 http://www.bangkok.go.th/upload/user/00000302/pdf%... http://library2.parliament.go.th/giventake/content... http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/%E0%B8%... http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2556/B/... http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/E/... http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/E/... http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/E/... http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/E/...