ฉัตรชัย สาริกัลยะ
ฉัตรชัย สาริกัลยะ

ฉัตรชัย สาริกัลยะ

พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ สมาชิกวุฒิสภาไทย ชุดที่ 12 อดีตรองนายกรัฐมนตรี[1] ประธานกรรมการในคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์งานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก[2]ประธานกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ[3]ประธานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการขนาดใหญ่และโครงการสำคัญ[4] ประธานกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ[5] ประธานกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ[6] อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประธานคณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลาง [7][8]ประธานคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญาที่เป็นธรรม[9]ประธานคณะอนุกรรมการร่วมจัดทำยุทธศาสตร์สินค้าเกษตรเป็นรายพืชเศรษฐกิจ 4 สินค้า[10] ประธานกรรมการคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรเฉพาะกิจ[11] อดีตประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ รองหัวหน้าฝ่ายเศรษฐกิจคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) และเป็นอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ อดีตประธานคณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุน[12] อดีตรองผู้บัญชาการทหารบก อดีตผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก อดีตเจ้ากรมการทหารสื่อสาร และอดีตผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

ฉัตรชัย สาริกัลยะ

ลายมือชื่อ
ยศ พลเอก
คู่สมรส พลตรีหญิง อัญรัช สาริกัลยะ
ก่อนหน้า อุดมเดช สีตบุตร
นายกรัฐมนตรี ประยุทธ์ จันทร์โอชา
เกิด 5 สิงหาคม พ.ศ. 2498 (64 ปี)
สังกัด กองทัพบกไทย
ถัดไป วลิต โรจนภักดี
ศาสนา พุทธ

ใกล้เคียง

ฉัตรชัย เปล่งพานิช ฉัตรชัย พรหมเลิศ ฉัตรชัย สาริกัลยะ ฉัตรชัย สาสะกุล ฉัตรชัย วิเศษสุวรรณภูมิ ฉัตรชัย เอียสกุล ฉัตรชัย เพียงอภิชาติ ฉัตรชัย บุตรพรม ฉัตรชัย ดุริยประณีต ฉัตรชัย คุ้มพญา

แหล่งที่มา

WikiPedia: ฉัตรชัย สาริกัลยะ http://www.dailynews.co.th/Content/politics/262717... http://www.thairath.co.th/content/344992 http://www.bangkok.go.th/upload/user/00000302/pdf%... http://library2.parliament.go.th/giventake/content... http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/%E0%B8%... http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2556/B/... http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/E/... http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/E/... http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/E/... http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/E/...