ฉัตร
ฉัตร

ฉัตร

ฉัตร เป็นเครื่องสูงสำหรับแขวน ปัก ตั้ง หรือเชิญเข้ากระบวนแห่เพื่อเป็นเกียรติยศ ฉัตรมีรูปร่างคล้ายร่มที่ซ้อนกันเป็นชั้น ๆ ฉัตรถือเป็นของสูง เปรียบเสมือนสวรรค์ซึ่งเป็นศูนย์รวมจักรวาล

ใกล้เคียง

ฉัตร ฉัตรชัย เปล่งพานิช ฉัตรฑริกา สิทธิพรม ฉัตรปวีณ์ ตรีชัชวาลวงศ์ ฉัตร์ชัยเดชา บุตรดี ฉัตรดาว สิทธิผล ฉัตรชัย สาริกัลยะ ฉัตรชัย สาสะกุล ฉัตรชัย พรหมเลิศ ฉัตรชัย วิเศษสุวรรณภูมิ