ญัตติ (ศาสนาพุทธ)
ญัตติ (ศาสนาพุทธ)

ญัตติ (ศาสนาพุทธ)

ส่วนหนึ่งของ
ศาสนาพุทธ

สถานีย่อย
ประวัติศาสนาพุทธพระโคตมพุทธเจ้า
(พระพุทธเจ้า)พระพุทธ · พระธรรม · พระสงฆ์ญัตติ แปลว่า การประกาศให้สงฆ์ทราบ เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า คำเผดียงสงฆ์ญัตติ ที่ใช้เฉพาะในพระวินัยหมายถึงคำเสนอหรือข้อเสนอที่ใช้ในกรรมวาจาโดยพระคู่สวดประกาศให้สงฆ์ทราบในการประชุมกันทำสังฆกรรมอย่างใดอย่างใดอย่างหนึ่ง ถ้าสวดญัตติแล้วไม่มีการเสนอในลงมติเรียกว่า ญัตตติกรรม แต่ถ้าเสนอให้ลงมติด้วย เรียกว่า ญัตติทุติยกรรม บ้าง ญัตติจตุถตกรรม บางแล้วแต่กรณีญัตติ ในคำไทยใช้ในความหมายว่าข้อเสนอเพื่อลงมติ, หัวข้อโต้วาที เช่นใช้ว่า"ผู้แทนเขาจะเสนอญัตติเรื่องนี้ในสภาผู้แทนราษฎร""ในงานนี้มีการโต้วาทีในญัตติว่าปัญญาดีกว่าทรัพย์"