ฐานนิยม

ฐานนิยม (อังกฤษ: Mode) เป็นมัชฌิมประเภทหนึ่ง ซึ่งเลือกมาจากข้อมูลที่มีการซ้ำกันมากที่สุด ข้อมูลที่ซ้ำกันมากที่สุดของ 20 25 45 45 45 55 25 30 30 60 คือ 45 (ซ้ำกันสามค่า ซึ่งมากที่สุด)ค่าฐานนิยม = 45ดังนั้น ฐานนิยมของอายุคนกลุ่มนี้คือ 45 ปีอนึ่ง ในโปรแกรม SPSS ถ้ามีฐานนิยมหลายค่า โปรแกรมจะแสดงเฉพาะค่าแรกที่พบเท่านั้น และหากข้อมูลชุดใดไม่มีค่าซ้ำกันเลย ข้อมูลชุดนั้นก็ไม่พิจารณาค่าฐานนิยม