ณัฐวุฒิ พิมพา

รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ พิมพา เป็นนักวิชาการชาวไทยRMIT University (Royal Melbourne University of Technology) ประเทศออสเตรเลีย โดยมีผลงานทางวิชาการในด้านการตลาดและการจัดการระหว่างประเทศ และ มีบทบาทต่อสื่อมวลชนภายในประเทศออสเตรเลียในฐานะนักวิชาการผู้นำเสนอข้อมูลด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยและอาเซียนในออสเตรเลีย โดยเฉพาะในช่วงวิกฤตการเมืองไทย รศ. ดร.ณัฐวุฒิ พิมพา เป็นหนึ่งในผู้ร่วมวิพากษ์ความเคลื่อนไหวในประเทศไทยและจริยธรรมทางธุรกิจในไทยให้สื่อมวลชนในออสเตรเลียและเอเชีย เช่น Channel News Asia, Australian Broadcasting, SBS Radio

ณัฐวุฒิ พิมพา

เกิด จังหวัดกรุงเทพมหานคร
สัญชาติ ไทย
มีชื่อเสียงจาก กลุ่มนักวิชาการไทยในต่างประเทศ

ใกล้เคียง

ณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ ณัฐวุฒิ สกิดใจ ณัฐวุฒิ เจนมานะ ณัฐวุฒิ หมัดยะลาน ณัฐวุฒิ พิมพา ณัฐวุฒิ วงศ์เนียม ณัฐวุฒิ ประเสริฐสุวรรณ ณัฐวุฒิ สุทธิสงคราม ณัฐวุฒิ ศรีหมอก ณัฐวุฒิ เล้าเจริญ

แหล่งที่มา

WikiPedia: ณัฐวุฒิ พิมพา http://131.170.40.30/browse;ID=escgmb6qzvrhz http://www.e-jts.asia http://www.onlineopinion.com.au/view.asp?article=1... http://www.onlineopinion.com.au/view.asp?article=1... http://www.monash.edu.au http://theconversation.edu.au/growth-in-our-mist-t... http://www.vu.edu.au http://www.abc.net.au/unleashed/stories/s2848300.h... http://www.amazon.com/Global-Marketing-Australian-... http://globalbusinesseducation.blogspot.com/2010_0...