ตัวสร้างเลขสุ่มเทียม

ตัวสร้างเลขสุ่มเทียม (อังกฤษ: pseudorandom number generator: PRNG) มีความสำคัญในทางคณิตศาสตร์ การเข้ารหัส และการเสี่ยงโชค ตัวสร้างเลขสุ่มเทียมมีทั้งได้จาก ฮาร์ดแวร์ ซึ่งเป็นการสุ่มแท้ และจากซอฟต์แวร์ซึ่งเป็นการสุ่มเทียม (pseudorandomness) ในที่นี้จะกล่าวถึงแต่ตัวสร้างเลขสุ่มเทียมจากซอฟต์แวร์

ใกล้เคียง

ตัวสร้างเลขสุ่มเทียม ตัวสร้างความสอดคล้องแบบเชิงเส้น ตัวสร้างเลขสุ่มเทียมแบบบลัมบลัมชับ ตัวรับความรู้สึกเจ็บปวด ตัวระบุวัตถุดิจิทัล ตัวกระตุ้น ตัวเรียงกระแส ตัวรับแรงกล ตัวรับรู้สารเคมี ตัวกระตุ้นให้ทำงาน