ตารางตัวหาร

ตารางนี้จะแสดงตัวหารทั้งหมดของจำนวน 1 ถึง 1000ตัวหาร ของจำนวนเต็ม n คือจำนวนเต็ม m ซึ่ง n/m เป็นจำนวนเต็ม (และมันก็จะเป็นตัวหารของ n ด้วย) ตัวอย่างเช่น 3 เป็นตัวหารของ 21 เพราะว่า 21/3 = 7 (และ 7 เป็นตัวหารของ 21 ด้วย)ถ้า m เป็นตัวหารของ n แล้ว −m ก็จะเป็นตัวหารของ n ด้วย ตารางนี้จะแสดงเฉพาะตัวหารที่เป็นบวก