ตำบลน้ำขาว

ตำบลน้ำขาว มักมีชื่อเรียกสั้น ๆ ว่า บ้านน้ำขาว ซึ่งเป็นอีกตำบลหนึ่งที่ตั้งอยู่ใน อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ตำบลน้ำขาวเป็นตำบลใหญ่ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะ มีระบบเครือญาติเป็นห่วงเรียงร้อยต่อกันเป็นลูกโซ่ จากคนหนึ่งไปสู่อีกคนหนึ่ง จากครอบครัวหนึ่งไปสู่อีกครอบครัวหนึ่ง และจากบ้านหนึ่ง ไปสู่อีกบ้านหนึ่ง ทุกคนมีอารมณ์ ความรู้สึกลึก ๆ ที่ใกล้เคียงกัน ทั้งด้านความเชื่อ ความศรัทธา วัฒนธรรม ประเพณี

แหล่งที่มา

WikiPedia: ตำบลน้ำขาว http://namkhaw.blogspot.com http://www.thaitambon.com/Tambon/ttambon.asp?ID=90... http://luangpu.wordpress.com/ http://www.uthaisak.net/wikipedia.htm/ http://www.namkhaw.go.th/content/history.php/ http://school.obec.go.th/bkgschool/knk/ http://school.obec.go.th/bkgschool/knk/sknk_4.html... http://school.obec.go.th/bkgschool/knk/sknk_5.html... http://school.obec.go.th/bkgschool/knk/sknk_6.html... http://school.obec.go.th/bkgschool/knk/sknk_7.html...