ถนนรัชดาภิเษก

ถนนรัชดาภิเษก

ใช้งาน: พ.ศ. 2519 – ปัจจุบัน
ความยาว: 45 กิโลเมตร (28 ไมล์)