ถวิล รายนานนท์
ถวิล รายนานนท์

ถวิล รายนานนท์

พลเรือเอก ถวิล รายนานนท์ (4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2454 - 27 ธันวาคม พ.ศ. 2526) เป็นอดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในสมัยรัฐบาลพลเอก เกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์ และอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมในรัฐบาลจอมพล ถนอม กิตติขจร นายสัญญา ธรรมศักดิ์ หม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช พลตรี หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช และพลเอก เกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์

ถวิล รายนานนท์

ลายมือชื่อ
ยศ พลเรือเอก
คู่สมรส หม่อมหลวงเพ็ญศรี รายนานนท์
ก่อนหน้า พลเอก กฤษณ์ สีวะรา (ครั้งที่ 1)
พลเอก เล็ก แนวมาลี (ครั้งที่ 2)
นายกรัฐมนตรี จอมพล ถนอม กิตติขจร
สัญญา ธรรมศักดิ์
หม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช
พลตรี หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช
พลเอก เกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์
เกิด 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2454
จังหวัดเพชรบุรี
สังกัด กองทัพเรือไทย
ถัดไป พลอากาศโท อุสาห์ ชัยนาม (ครั้งที่ 1)
พลเอก ยศ เทพหัสดิน ณ อยุธยา (ครั้งที่ 2)
เสียชีวิต 27 ธันวาคม พ.ศ. 2526 (700172000000000000072 ปี 700153000000000000053 วัน)
โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรุงเทพมหานคร
ปีปฏิบัติงาน 13 มิถุนายน พ.ศ. 2472 - 1 ตุลาคม พ.ศ. 2515