ถวิล เปลี่ยนศรี
ถวิล เปลี่ยนศรี

ถวิล เปลี่ยนศรี

ถวิล เปลี่ยนศรี (5 ธันวาคม พ.ศ. 2496 - ) สมาชิกวุฒิสภาไทย ชุดที่ 12 อดีตประธานกรรมการในคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค[1] ที่ปรึกษาส่วนตัวด้านความมั่นคงของพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ[2]กรรมการในคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาขาต่างประเทศและความมั่นคงของประเทศ[3]ในคณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 61ภายหลังรัฐประหารในประเทศไทย พ.ศ. 2557 ในนามคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้รับการแต่งตั้งเป็น กรรมการในคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ ตามคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 6/2559[4]กรรมการในคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน[5]
อดีตเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ อดีตกรรมการอื่นในคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค[6] อดีตที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจำ อดีตรองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ อดีตที่ปรึกษาด้านการประสานกิจการความมั่นคง อดีตผู้อำนวยการสำนักความมั่นคงกิจการชายแดนและการป้องกันประเทศ อดีตผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านความมั่นคงระหว่างประเทศ และอดีตผู้อำนวยการกองความมั่นคงด้านเศรษฐกิจ

ถวิล เปลี่ยนศรี

คู่สมรส วรรณภา เปลี่ยนศรี
ก่อนหน้า พลโท ภราดร พัฒนถาบุตร
เกิด 5 ธันวาคม พ.ศ. 2496 (66 ปี)
ถัดไป อนุสิษฐ คุณากร

แหล่งที่มา

WikiPedia: ถวิล เปลี่ยนศรี http://www.paisalvision.com/index.php?option=com_c... http://www.ryt9.com/s/tpd/1231566 http://www.manager.co.th/Politics/ViewNews.aspx?Ne... http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2549/D/... http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2550/D/... http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2552/E/... http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/E/... http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/E/... http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/E/... http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/E/...