ทัศนาวลัย ศรสงคราม
ทัศนาวลัย ศรสงคราม

ทัศนาวลัย ศรสงคราม

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงหม่อมเจ้าเวียงวัฒนา ชยางกูร
หม่อมเจ้าอุทัยเที่ยง ชยางกูร
หม่อมเจ้าจรูญฤทธิเดช ชยางกูรหม่อมเจ้าปุสาณ สวัสดิวัตน์หม่อมเจ้าภีศเดช รัชนีท่านผู้หญิงทัศนาวลัย ศรสงคราม (สกุลเดิม รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์; เกิด 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2488) เป็นพระธิดาในสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ กับพันเอกอร่าม รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ เป็นพระภาคิไนยในพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทรและพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เป็นพระภคินีฝ่ายพระราชบิดาในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ทัศนาวลัย ศรสงคราม

คู่สมรส สินธู ศรสงคราม (2516–ปัจจุบัน)
บุตร จิทัศ ศรสงคราม
เกิด ทัศนาวลัย รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์
11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2488 (74 ปี)
ประเทศสวิตเซอร์แลนด์
บิดามารดา อร่าม รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์
สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
สัญชาติ ไทย

แหล่งที่มา

WikiPedia: ทัศนาวลัย ศรสงคราม http://www.bangkokbiznews.com/home/detail/life-sty... http://blog.eduzones.com/nuihappy/1863 http://hilight.kapook.com/view/32423 http://www.nationmultimedia.com/2008/01/05/headlin... http://www.newswit.com/%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%99... http://www.rajanukul.com/main/index.php?mode=about... http://www.siamdara.com/hot-news/thai-news/1087407 http://workpointtv.com/news/13458 http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1... http://www.thaichinese.net/thaichineseblog/chinese...