ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (Islamic Bank of Thailand) เป็นธนาคารที่ดำเนินธุรกรรมโดยปราศจากดอกเบี้ย แต่อยู่บนหลักการ กำไร-ขาดทุนร่วมกัน และดำเนินธุรกิจตาม พ.ร.บ.ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2545 โดยมีคณะที่ปรึกษาด้านศาสนาให้คำแนะนำ ตรวจสอบ เพื่อให้ธนาคารดำเนินงานถูกต้องตามหลักศาสนาอิสลาม[2] ปัจจุบันธนาคารมีฐานะเป็นรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงการคลังธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย มีหมายเลขทะเบียนนิติบุคคลที่หมายเลข เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105558026170

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

วันก่อตั้ง 21 ตุลาคม พ.ศ. 2545 (17 ปี)
ในกำกับดูแลของ กระทรวงการคลัง
งบประมาณ 29.0723 ล้านบาท (พ.ศ. 2559)[1]
ผู้บริหารหลัก ชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์, ประธานกรรมการ
วิสุทธิ์ บริบูรณ์, รองกรรมการผู้จัดการ
วุฒิชัย สุระรัตน์ชัย, ผู้จัดการธนาคาร

ใกล้เคียง

ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารกรุงไทย ธนาคารทหารไทยธนชาต ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารออมสิน ธนาคารไทยเครดิต ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

แหล่งที่มา

WikiPedia: ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย http://www.bangkokbiznews.com/home/detail/finance/... http://www.gotomanager.com/news/details.aspx?id=10... http://www.gotomanager.com/news/details.aspx?id=76... http://www.muslimthai.com/main/1428/content.php?pa... http://www.readyplanet.net/news/news.php?id=7531&n... http://board.dserver.org/m/muslimpsu/00000200.html http://www.ibank.co.th http://www.isbt.co.th http://www.isbt.co.th/th/about_ibt/history.htm http://www.isbt.co.th/th/about_ibt/resource/%E0%B8...