ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. (อังกฤษ: Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives) เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ในการกำกับดูแลของกระทรวงการคลัง โดยปัจจุบันกระทรวงการคลังถือหุ้นร้อยละ 99.79 กลุ่มสหกรณ์การเกษตรต่างๆ ถือหุ้นร้อยละ 0.18 และบุคคลทั่วไปถือหุ้นร้อยละ 0.03[2]

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ในกำกับดูแลของ กระทรวงการคลัง
งบประมาณ 66,835.3604 ล้านบาท (พ.ศ. 2559)[1]
สืบทอดจาก ธนาคารเพื่อการเกษตร
ผู้บริหารหลัก อภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์, ประธานกรรมการ
อนันต์ สุวรรณรัตน์, รองประธานกรรมการ
อภิรมย์ สุขประเสริฐ, ผู้จัดการ
มรกต พิธรัตน์, รองผู้จัดการ
สมศักดิ์ กังธีระวัฒน์, รองผู้จัดการ
พงษ์เทพ รัตนธาดากุล, รองผู้จัดการ
สุวิทย์ ตรีรัตน์ศิริกุล, รองผู้จัดการ
สุรพงศ์ นิลพันธุ์, รองผู้จัดการ
นิพัฒน์ เกื้อสกุล, รองผู้จัดการ
วันก่อตั้ง 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2509 (53 ปี)

ใกล้เคียง

ธนาคารกรุงไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารออมสิน ธนาคารทหารไทยธนชาต ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อย ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย