ฝนทอง

ฝนทอง (') มีลักษณะเป็นเส้นตั้งสั้น ๆ คล้ายไม้เอก ไม่สามารถใช้โดด ๆ ได้ ใช้ประสมบนพินทุ์อิ (–ิ) กลายเป็นสระอี เอียะ และเอีย