พระโคตมพุทธเจ้า
พระโคตมพุทธเจ้า

พระโคตมพุทธเจ้า

พระโคตมพุทธเจ้า (ออกเสียง: โค-ตะ-มะ) มีพระนามเดิมในภาษาบาลีว่า สิทธัตถะ โคตมะ หรือในภาษาสันสกฤตว่า สิทฺธารฺถ เคาตมะ (อ่านว่า /สิดทาด —/) (เทวนาครี: सिद्धार्थ गौतम) เป็นพระพุทธเจ้าพระองค์ปัจจุบัน ผู้เป็นศาสดาของศาสนาพุทธ สาวกของพระองค์ไม่นิยมออกพระนามโดยตรง แต่เรียกตามพระสมัญญาว่า "ภควา" (พระผู้มีพระภาคเจ้า) [1]คัมภีร์พุทธศาสนาทั้งนิกายเถรวาทและนิกายมหายานบันทึกตรงกันว่า พระโคตมพุทธเจ้าทรงดำรงพระชนมชีพอยู่ระหว่าง 80 ปีก่อนพุทธศักราช จนถึงเริ่มพุทธศักราชซึ่งเป็นวันปรินิพพาน ตรงกับ 543 ปี ก่อนคริสตกาลตามตำราไทยซึ่งอ้างอิงปฏิทินสุริยคติไทยและปฏิทินจันทรคติไทย และตรงกับ 483 ปีก่อนคริสตกาลตามปฏิทินสากล[2]พระโคตมพุทธเจ้าเป็นพระราชโอรสของพระเจ้าสุทโธทนะและพระนางสิริมหามายาแห่งแคว้นสักกะ โคตมโคตร อันเป็นราชสกุลวงศ์ที่ปกครองกรุงกบิลพัสดุ์มาช้านาน ก่อนออกผนวชทรงดำรงพระอิสสริยยศเป็นรัชทายาท เมื่อเสด็จออกผนวชและบรรลุสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระพุทธเจ้าแล้ว ทรงได้รับการถวายพระนามต่าง ๆ อาทิ พระศากยมุนี, พระพุทธโคดม, พระโคดมพุทธเจ้า ฯลฯ แต่ทรงเรียกพระองค์เองว่า ตถาคต แปลว่า พระผู้ไปแล้วอย่างนั้น[3] คือ ทรงปฏิญาณว่า ทรงพ้นจากทุกข์ทั้งปวง สำเร็จแล้วซึ่งอรหัตผล[4]

พระโคตมพุทธเจ้า

ราชวงศ์ ศากยะ
สถานที่ประสูติ ลุมพินีวัน
พระนามเดิม สิทธัตถะ
วันประสูติ ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 80 ปีก่อนพุทธศักราช
นามพระราชมารดา พระนางสิริมหามายา
วรรณะเดิม กษัตริย์
นามพระราชบิดา พระเจ้าสุทโธทนะ
สถานที่ปรินิพพาน กุสินารา
พระนามอื่น อังคีรส
ตำแหน่ง พระพุทธเจ้า
สถานที่ สังเวชนียสถาน 4 ตำบล คือ ลุมพินีวัน พุทธคยา สารนาถ กุสินารา
อารามสำคัญ คือ วัดเวฬุวันมหาวิหาร วัดเชตวันมหาวิหาร
สถานที่บรรลุธรรม ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ ริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชรา
ชาวเมือง กบิลพัสดุ์
สถานที่บวช ริมฝั่งแม่น้ำอโนมา
ปรินิพพาน ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 (ตามฉบับเถรวาท)

ใกล้เคียง

พระโคตมพุทธเจ้า พระโคตมพุทธเจ้าในศาสนาโลก พระโคตมพุทธเจ้าในศาสนาฮินดู พระโค พระแก้ว พระคเณศ พระโพธิสัตว์ พระโพธิญาณเถร (ชา สุภทฺโท) พระคัมภีร์คนยาก พระครูสมุทรธรรมสุนทร (สุด สิริธโร) พะโค

แหล่งที่มา

WikiPedia: พระโคตมพุทธเจ้า //nla.gov.au/anbd.aut-an35115590 http://article.96rangjai.com/1033-%E0%B8%95%E0%B8%... http://www.larnbuddhism.com/puttaprawat/ http://thai.mindcyber.com/modules.php?name=Section... http://aleph.nkp.cz/F/?func=find-c&local_base=aut&... http://catalogo.bne.es/uhtbin/authoritybrowse.cgi?... http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11954606k http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb11954606k http://www.idref.fr/027524035 http://id.loc.gov/authorities/names/n80050504