มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วิทยาเขตหนองคาย
112 หมู่ 7 ถนนมิตรภาพ ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมืองหนองคาย
จังหวัดหนองคาย (3,413 ไร่)
สถานีทดลองและฝึกอบรมเกษตรกรรม
จังหวัดร้อยเอ็ด (1,170 ไร่)
สถานีฟาร์มฝึกนักศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์
จังหวัดเลย (2,106 ไร่)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น (อังกฤษ: Khon Kaen University; อักษรย่อ: มข.) เดิมชื่อมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ[1] เป็นสถาบันอุดมศึกษาในกำกับของรัฐบาล และเป็นมหาวิทยาลัยเก่าแก่ที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตั้งอยู่ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น มีจุดประสงค์เพื่อให้การศึกษาชั้นสูงขยายออกไปถึงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรทรงประกอบพิธีเปิดเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2510 และสถาปนาขึ้นเมื่อวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2509[2] ได้รับเลือกให้เป็น 1 ใน 9 มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ จาก กระทรวงศึกษาธิการ ในปี พ.ศ. 2552การจัดการเรียนการสอนนั้นครอบคลุมสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์การแพทย์ การเกษตร มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจัดอันดับให้เป็นมหาวิทยาลัยระดับดีเลิศทางด้านการเรียนการสอน และดีเยี่ยมทางด้านการวิจัย[3] มหาวิทยาลัยขอนแก่นเปิดหลักสูตรรวมทั้งสิ้น 330 หลักสูตร แบ่งได้เป็นหลักสูตรระดับปริญญาเอก 72 หลักสูตร ปริญญาโท 129 หลักสูตร ปริญญาตรี 105 หลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิต 24 หลักสูตร โดยสัดส่วนสาขาวิชาที่เปิดสอนระดับปริญญาตรีกับระดับบัณฑิตศึกษา เท่ากับ 3.0 : 7.0 และเป็นหลักสูตรนานาชาติ/ภาษาอังกฤษ ร้อยละ 11.21[4] มีนักศึกษาอยู่ในคณะและวิทยาลัยต่างๆ รวมแล้วประมาณ 40,000 คน และมีบุคลากรสายวิชาการ 2,075 คน มีตำแหน่งทางวิชาการระดับศาสตราจารย์ 32 คน รองศาสตราจารย์ 508 คน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 619 คน และอาจารย์ 916 คน[5] เป็นมหาวิทยาลัยที่มีอัตราการสอบแข่งขันเข้าเรียนมากที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ[6]

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สถาปนา 25 มกราคม พ.ศ. 2509 (53 ปี)
จำนวนผู้ศึกษา 39,506 คน
อธิการบดี รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล
ประเภท สถาบันอุดมศึกษาในกำกับของรัฐ
เพลง มาร์ชมหาวิทยาลัยขอนแก่น,
มาร์ชกาลพฤกษ์
ชื่อย่อ มข. / KKU
คติพจน์ วิทยา จริยา ปัญญา
นายกสภาฯ ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี
สีประจำสถาบัน ██ สีดินแดง
เว็บไซต์ www.kku.ac.th
ชื่อเดิม มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ม.ภ.น.)
North-East University (NEU)
ที่ตั้ง วิทยาเขตหลัก
123 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง
อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40002 (5,500 ไร่)

วิทยาเขตหนองคาย
112 หมู่ 7 ถนนมิตรภาพ ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมืองหนองคาย
จังหวัดหนองคาย (3,413 ไร่)
สถานีทดลองและฝึกอบรมเกษตรกรรม
จังหวัดร้อยเอ็ด (1,170 ไร่)
สถานีฟาร์มฝึกนักศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์
จังหวัดเลย (2,106 ไร่)

สถานีทดลองและฝึกอบรม เขื่อนจุฬาภรณ์
จังหวัดชัยภูมิ (70 ไร่)

ใกล้เคียง

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยรามคำแหง

แหล่งที่มา

WikiPedia: มหาวิทยาลัยขอนแก่น http://202.12.97.4/kkunews/index.php?option=com_co... http://www.deedeejang.com/news/data/6/0175.html-12... http://maps.google.com/maps?ll=16.4616037,102.8173... http://www.leidenranking.com http://www.leidenranking.com/ranking/2016/list http://www.leidenranking.com/ranking/2017/list http://www.multimap.com/map/browse.cgi?lat=16.4616... http://www.rssthai.com/reader.php?t=education&r=13... http://www.terraserver.com/imagery/image_gx.asp?cp... http://www.topuniversities.com/schools/data/school...