มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 1 ใน 5 แห่งแรกในประเทศไทยถูกสถาปนาขึ้นพร้อมกับ วิทยาลัยเกริก วิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาลัยไทยสุริยะ และวิทยาลัยพัฒนา ตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2511[2] ปัจจุบัน เปิดการเรียนการสอนใน 6 คณะ 6 วิทยาลัย

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ที่ตั้ง 110/1-4 ถนนประชาชื่น แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
เว็บไซต์ www.dpu.ac.th
อธิการบดี ดร.ดาริกา ลัทธพิพัฒน์
สถาปนา 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2511 (51 ปี)[1]
ประเภท สถาบันอุดมศึกษาเอกชน
นายกสภาฯ ดร.อรัญ ธรรมโน
ชื่อย่อ มธบ./DPU
สีประจำสถาบัน          ม่วง-ฟ้า
คติพจน์ บัณฑิตต้องถึงพร้อมทั้งคุณธรรมและคุณวุฒิ

ใกล้เคียง

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยรามคำแหง