สัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัย ของ มหาวิทยาลัยบูรพา

  • ตราประจำมหาวิทยาลัย แบบที่ 1
  • ตราประจำมหาวิทยาลัย แบบที่ 2
  • มะพร้าว ต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัย
  • ตรามหาวิทยาลัย ตรา เครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยบูรพา มีสองแบบ ไม่จำกัดสีและขนาด ลักษณะและส่วนประกอบของตรา เครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยบูรพามีสองแบบดังนี้

แบบที่หนึ่ง เป็นวงกลมซ้อนกันสองวง วงกลมในมีรูปเลขไทย “9” อยู่ตรงกลาง ล้อมรอบด้วยกนกเปลวเพลิงด้านบนมีรัศมีประกอบแปดแฉก ด้านล่างของเลข 9 เป็นเส้นโค้งสามเส้น วงกลมนอกเบื้องบนมีคำว่า “สุโข ปญฺญาปฏิลาโภ” เบื้องล่างมีคำว่า “มหาวิทยาลัยบูรพา”

แบบที่สอง เป็นวงกลมซ้อนกันสองวง วงกลมในมีรูปเลขไทย “9” อยู่ตรงกลาง ล้อมรอบด้วยกนกเปลวเพลิงด้านบนมีรัศมีประกอบแปดแฉก ด้านล่างของเลข 9 เป็นเส้นโค้งสามเส้น วงกลมนอกเบื้องบนมีคำว่า “มหาวิทยาลัยบูรพา” เบื้องล่างมีคำว่า “BURAPHA UNIVERSITY”ความหมายของ ตรา เครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยบูรพา มีดังนี้

(1) ตราเป็นรูปทรงกลม ล้อมรอบด้วยชื่อมหาวิทยาลัย และพุทธศาสนสุภาษิตประจำมหาวิทยาลัยว่า “สุโข ปญฺญาปฏิลาโภ” มีความหมายว่า ความได้ปัญญาทำให้เกิดสุข

(2) ตรงกลางเป็นรูปเลขไทย “9” หมายถึง รัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบัน

(3) มีกนกเปลวเพลิงล้อมรอบ หมายถึง ความรุ่งโรจน์และรุ่งเรือง

(4) รัศมีประกอบมี 8 แฉก หมายถึง จังหวัดในภาคตะวันออก 8 จังหวัด และฐานเดิมทั้ง 8 วิทยาเขตของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

(5) ด้านล่างเป็นเส้นโค้ง หมายถึง ความเคลื่อนไหวและการพัฒนาไม่มีที่สิ้นสุด

สีเทา ███ หมายถึง ความเจริญทางสติปัญญา

สีทอง ███ หมายถึง คุณธรรม

สีเทา-ทอง ███ ███ หมายถึง บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยบูรพาเป็นผู้ประกอบด้วยสติปัญญา และมีคุณธรรม

ใกล้เคียง

แหล่งที่มา

WikiPedia: มหาวิทยาลัยบูรพา http://www.confuciusbuu.com/ http://maps.google.com/maps?ll=13.285895,100.92475... http://www.multimap.com/map/browse.cgi?lat=13.2858... http://www.terraserver.com/imagery/image_gx.asp?cp... http://www.webometrics.info/en/Asia/Thailand http://www.gspa-buu.net/ http://www.buraphalinux.org/ http://www.debsirinalumni.org/webboard_show_ans.ph... http://www.globalguide.org?lat=13.285895&long=100.... http://www.siamculture.org/