มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยบูรพา

มหาวิทยาลัยบูรพา

มหาวิทยาลัยบูรพา (อังกฤษ: Burapha University) สถาบันอุดมศึกษาของรัฐแห่งแรกที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาคของประเทศไทย ซึ่งในปัจจุบันเป็นสถาบันอุดมศึกษาในกำกับของรัฐ ตั้งอยู่ที่ 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2498 โดยอดีตเป็นวิทยาเขตหนึ่งของวิทยาลัยวิชาการศึกษา (มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในปัจจุบัน) ก่อตั้งโดย พลเอกมังกร พรหมโยธี อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในสมัยรัฐบาล จอมพล ป. พิบูลสงครามตั้งอยู่ ณ เลขที่ 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี มีเนื้อที่ทั้งสิ้น 647 ไร่ 35 ตารางวา[1] โดยมีชื่อว่า วิทยาลัยวิชาการศึกษา บางแสน หรือ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตบางแสน ในเวลาต่อมา ด้วยเหตุนี้วันที่ 8 กรกฎาคม หรือที่เรียกว่า "แปดกรกฎ" ของทุกปีจึงนับเป็นวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตบางแสน ได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยโดยเอกเทศด้วยผลการประกาศใช้ "พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2533" [2] ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2533 ปัจจุบันมหาวิทยาลัยบูรพาเป็นมหาวิทยาลัยประจำภาคตะวันออก จัดการเรียนการสอนทั้งในระดับปริญญาตรี โท เอก ในหลากหลายกลุ่มสาขาวิชา เช่น วิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นต้น

มหาวิทยาลัยบูรพา

เว็บไซต์ www.buu.ac.th
ประเภท สถาบันอุดมศึกษาในกำกับของรัฐ
อธิการบดี รองศาตราจารย์วัชรินทร์ กาสลัก
คติพจน์ สุโข ปญฺญาปฏิลาโภ
(ความได้ปัญญา ให้เกิดสุข)
ชื่อย่อ มบ. / BUU
ที่ตั้ง วิทยาเขตบางแสน
169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี
จังหวัดชลบุรี 20131
วิทยาเขตจันทบุรี
57 ถนนชลประทาน ตำบลโขมง
อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
วิทยาเขตสระแก้ว
ตำบลวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว
สถาปนา 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2498 (วิทยาลัยวิชาการศึกษา บางแสน) (64ปี)
29 กรกฎาคม พ.ศ. 2533 (มหาวิทยาลัยบูรพา) (29ปี)
นายกสภาฯ ศาสตราจารย์กิตติคุณสมหวัง พิธิยานุวัฒน์

ใกล้เคียง

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยรามคำแหง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แหล่งที่มา

WikiPedia: มหาวิทยาลัยบูรพา http://www.confuciusbuu.com/ http://maps.google.com/maps?ll=13.285895,100.92475... http://www.multimap.com/map/browse.cgi?lat=13.2858... http://www.terraserver.com/imagery/image_gx.asp?cp... http://www.webometrics.info/en/Asia/Thailand http://www.gspa-buu.net/ http://www.buraphalinux.org/ http://www.debsirinalumni.org/webboard_show_ans.ph... http://www.globalguide.org?lat=13.285895&long=100.... http://www.siamculture.org/