มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม (อังกฤษ: Chandrakasem Rajabhat University) เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐบาล ตั้งอยู่ที่เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2483ในปัจจุบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา เปิดสอนในระดับปริญญาตรี ภาคในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ และเปิดสอนในระดับบัณฑิตศึกษาทั้งปริญญาโท และปริญญาเอก เน้นการผลิตบัณฑิต ที่มีคุณลักษณะตรงตามความต้องการของสังคมในทุกสถานการณ์ คณาจารย์และบุคลากรมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนมีการจัดการเรียนการสอน การพัฒนาเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศ ให้เป็นมหาวิทยาลัยที่มีมาตรฐานสากล

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ชื่อย่อ มจษ./CRU
เว็บไซต์ www.chandra.ac.th
สถาปนา 9 กันยายน พ.ศ. 2483 (79 ปี)
ประเภท สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
นายกสภาฯ ดร.บุญปลูก ชายเกตุ
มาสคอต ประตูจันทร์
คติพจน์ ความรู้ดี มีคุณธรรม นำชุมชนพัฒนา
เพลง มาร์ชมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
อธิการบดี รองศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ไชยศุภรากุล[1]
ที่ตั้ง • มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม (รัชดาภิเษก)
39/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
• มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท
หมู่ 7-8 ตำบลแพรกศรีราชา อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท 17140
สีประจำสถาบัน ████ สีเทา สีเหลือง

ใกล้เคียง

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยรามคำแหง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

แหล่งที่มา

WikiPedia: มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม http://maps.google.com/maps?ll=13.820310,100.57520... http://www.multimap.com/map/browse.cgi?lat=13.8203... http://www.satitcru.com/ http://www.terraserver.com/imagery/image_gx.asp?cp... http://www.webometrics.info/top100_continent.asp?c... http://www.globalguide.org?lat=13.820310&long=100.... http://www.wikimapia.org/maps?ll=13.820310,100.575... //tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?pagename=%... http://alu.chandra.ac.th/alu/index.php http://arit.chandra.ac.th/