มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร (อังกฤษ: Phranakhon Rajabhat University) เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ตั้งอยู่ในเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร เริ่มทำการสอนเมื่อปี พ.ศ. 2435

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

ประเภท สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
นายกสภาฯ ดร.ถนอม อินทรกำเนิด
ที่ตั้ง เลขที่ 9 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220
สถาปนา 12 ตุลาคม พ.ศ. 2435 (127 ปี)
คติพจน์ สร้างคนดี มีปัญญา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
ชื่อย่อ มรภ.พน. / PNRU
อธิการบดี รองศาสตราจารย์ ดร.เปรื่อง กิจรัตน์ภร
สีประจำสถาบัน ██ สีเขียว
เพลง มาร์ชพระนคร
เว็บไซต์ www.pnru.ac.th

ใกล้เคียง

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยรามคำแหง