มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี (อังกฤษ: Ubon Ratchathani Rajabhat University) เป็นสถาบันการศึกษาที่ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น และมีการจัดการศึกษาและการค้นคว้าวิจัยในด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยปัจจุบันนี้ได้มีความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยจำปาศักดิ์ ประเทศลาว

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

ชื่อย่อ มรภ.อบ. / UBRU
สถาปนา 15 มิถุนายน พ.ศ. 2547 (15 ปี)
นายกสภาฯ พลเอก นิรุทธ เกตุสิริ
เพลง กลิ่นพะยอม
เว็บไซต์ www.ubru.ac.th
คติพจน์ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา นำพาการพัฒนาท้องถิ่น
ประเภท สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
สีประจำสถาบัน ████ สีเทา สีชมพู
อธิการบดี รองศาสตราจารย์ธรรมรักษ์ ละอองนวล
ที่ตั้ง เลขที่ 2 ถนนราชธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000

ใกล้เคียง

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยรามคำแหง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่