มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี (อังกฤษ: Ubon Ratchathani Rajabhat University) เป็นสถาบันการศึกษาที่ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น และมีการจัดการศึกษาและการค้นคว้าวิจัยในด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยปัจจุบันนี้ได้มีความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยจำปาศักดิ์ ประเทศลาว

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

ชื่อย่อ มรภ.อบ. / UBRU
เว็บไซต์ www.ubru.ac.th
ประเภท สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
สถาปนา 15 มิถุนายน พ.ศ. 2547 (15 ปี)
นายกสภาฯ พลเอก นิรุทธ เกตุสิริ
คติพจน์ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา นำพาการพัฒนาท้องถิ่น
เพลง กลิ่นพะยอม
อธิการบดี รองศาสตราจารย์ธรรมรักษ์ ละอองนวล
ที่ตั้ง เลขที่ 2 ถนนราชธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
สีประจำสถาบัน ████ สีเทา สีชมพู

ใกล้เคียง

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยรามคำแหง