มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย โดยเป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่ไม่แสวงหาผลกำไร โดยมี "หอการค้าไทย" เป็นเจ้าของ และได้รับการยอมรับว่าเป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำด้านธุรกิจในประเทศไทย ประกอบด้วย 9 คณะ ได้แก่ คณะบริหารธุรกิจ คณะบัญชี คณะเศรษฐศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะนิเทศศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ และคณะการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ รวมถึง 2 วิทยาลัย ได้แก่ วิทยาลัยผู้ประกอบการ และวิทยาลัยนานาชาติ โดยเปิดสอนระดับปริญญาตรี โท และเอก รวมทั้งหลักสูตรนานาชาติ

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ชื่อย่อ มกค. / UTCC
เว็บไซต์ www.utcc.ac.th
ประเภท สถาบันอุดมศึกษาเอกชน
สถาปนา พ.ศ. 2483
(สถาปนาวิทยาลัยการพาณิชย์)
24 ตุลาคม พ.ศ. 2527 (35 ปี)
(เปลี่ยนสถานะเป็นมหาวิทยาลัย)
นายกสภาฯ กลินท์ สารสิน
อธิการบดี รองศาสตราจารย์ ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์
ที่ตั้ง 126/1 ซอยวิภาวดีรังสิต 2 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร
สีประจำสถาบัน      ฟ้า

ใกล้เคียง

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยรามคำแหง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

แหล่งที่มา

WikiPedia: มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย http://www.facebook.com/acclubupdate http://www.facebook.com/utccsmart http://maps.google.com/?ie=UTF8&ll=13.778388,100.5... http://Utcc-ShootingClub.hi5.com/ http://www.multimap.com/map/browse.cgi?lat=13.7783... http://www.terraserver.com/imagery/image_gx.asp?cp... http://www.utcckarate.com/ http://www.webometrics.info/top100_continent.asp?c... http://www.globalguide.org?lat=13.778388&long=100.... http://www.wikimapia.org/maps?ll=13.778388,100.559...