มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (อังกฤษ: Rajamangala University of Technology Lanna) เป็นมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของรัฐ ได้รับการยกฐานะขึ้นจากวิทยาเขต ของสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล โดยชื่อ "ราชมงคล" นั้น ได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เมื่อวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2533 พร้อมทั้งพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้อัญเชิญ "พระมหาพิชัยมงกุฎ" และ "พระราชลัญจกร" ประจำพระองค์ ให้เป็นตราสัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นศูนย์กลางการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในภูมิภาคภาคเหนือของประเทศไทย โดยมีการเรียนการสอน 4 ระดับ คือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระดับปริญญาตรี และระดับปริญญาโทผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จะได้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัย พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ในช่วงเดือนพฤศจิกายนหรือธันวาคมเป็นประจำทุกปี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประเภท รัฐ
สีประจำสถาบัน สีน้ำตาลทอง
นายกสภามหาวิทยาลัย ว่าง
อธิการบดี รศ.ศีลศิริ สง่าจิตร (รักษาการ)
จำนวนผู้ศึกษา 18,954 คน
คติพจน์ สร้างคนดี คนเก่ง สู้งาน เชี่ยวชาญเทคโนโลยี
ที่ตั้ง สำนักงานอธิการบดี
128 ถนนห้วยแก้ว อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่เขตพื้นที่ตาก
เขตพื้นที่น่าน
เขตพื้นที่ลำปาง
เขตพื้นที่เชียงราย
เขตพื้นที่พิษณุโลก
สถาปนา 18 มกราคม พ.ศ. 2548
เว็บไซต์ www.rmutl.ac.th

ใกล้เคียง

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

แหล่งที่มา

WikiPedia: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา http://www.vcharkarn.com/varticle/37200/ http://www.webometrics.info/top100_continent.asp?c... http://www.sathorngames.rmutk.ac.th/index2.htm http://center.rmutl.ac.th/council_rmutl/Report18.p... http://center.rmutl.ac.th/council_rmutl/Report20.p... http://center.rmutl.ac.th/spa/FileReport/00023/Rep... http://www.chaingrai.rmutl.ac.th/ http://datacenter.rmutl.ac.th/Report_Std/EduLevel http://entrance.rmutl.ac.th/Bh/ http://entrance.rmutl.ac.th/entrance52/Admid.htm