มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (อังกฤษ: Rajamangala University of Technology Lanna) เป็นมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของรัฐ ได้รับการยกฐานะขึ้นจากวิทยาเขต ของสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล โดยชื่อ "ราชมงคล" นั้น ได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เมื่อวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2533 พร้อมทั้งพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้อัญเชิญ "พระมหาพิชัยมงกุฎ" และ "พระราชลัญจกร" ประจำพระองค์ ให้เป็นตราสัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นศูนย์กลางการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในภูมิภาคภาคเหนือของประเทศไทย โดยมีการเรียนการสอน 4 ระดับ คือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระดับปริญญาตรี และระดับปริญญาโทผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จะได้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัย พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ในช่วงเดือนพฤศจิกายนหรือธันวาคมเป็นประจำทุกปี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

เว็บไซต์ www.rmutl.ac.th
นายกสภามหาวิทยาลัย ว่าง
ประเภท รัฐ
สถาปนา 18 มกราคม พ.ศ. 2548
คติพจน์ สร้างคนดี คนเก่ง สู้งาน เชี่ยวชาญเทคโนโลยี
อธิการบดี รศ.ศีลศิริ สง่าจิตร (รักษาการ)
ที่ตั้ง สำนักงานอธิการบดี
128 ถนนห้วยแก้ว อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่เขตพื้นที่ตาก
เขตพื้นที่น่าน
เขตพื้นที่ลำปาง
เขตพื้นที่เชียงราย
เขตพื้นที่พิษณุโลก
จำนวนผู้ศึกษา 18,954 คน
สีประจำสถาบัน สีน้ำตาลทอง

ใกล้เคียง

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยรามคำแหง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

แหล่งที่มา

WikiPedia: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา http://www.vcharkarn.com/varticle/37200/ http://www.webometrics.info/top100_continent.asp?c... http://www.sathorngames.rmutk.ac.th/index2.htm http://center.rmutl.ac.th/council_rmutl/Report18.p... http://center.rmutl.ac.th/council_rmutl/Report20.p... http://center.rmutl.ac.th/spa/FileReport/00023/Rep... http://www.chaingrai.rmutl.ac.th/ http://datacenter.rmutl.ac.th/Report_Std/EduLevel http://entrance.rmutl.ac.th/Bh/ http://entrance.rmutl.ac.th/entrance52/Admid.htm