มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (อังกฤษ: Suranaree University of Technology; อักษรย่อ: มทส.) เป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐแห่งแรกของประเทศไทย ตั้งอยู่ในจังหวัดนครราชสีมา ได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2533 โดยได้มีการยกฐานะจาก "วิทยาลัยสุรนารี" ในสังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น ขึ้นเป็น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ทำการจัดการเรียนการสอนครอบคลุมสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สุขภาพ สังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ ใน 7 สำนักวิชาและ 1 สถาบันสมทบ โดยมีหลักสูตรในระดับปริญญาตรี 32 หลักสูตร ปริญญาโท 34 หลักสูตร และปริญญาเอก 28 หลักสูตร (ข้อมูลในปีการศึกษา 2553) นอกจากนี้ยังเป็นมหาวิทยาลัยที่มีคณาจารย์คุณวุฒิปริญญาเอกคิดเป็นร้อยละสูงที่สุดในประเทศไทย (ร้อยละ 80.21) และเป็นมหาวิทยาลัยที่มีผลงานวิจัยต่อหัวคณาจารย์สูงที่สุดในประเทศไทย "ที่1"

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ชื่อย่อ มทส. / SUT
เว็บไซต์ www.sut.ac.th
ประเภท สถาบันอุดมศึกษาในกำกับของรัฐ
สถาปนา 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2533 (29 ปี)
นายกสภาฯ ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน
คติพจน์ ซื่อตรง สุภาพ สะอาด ประหยัด
คือจริยวัตร ของ มทส.
อธิการบดี รศ.ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ[1]
ที่ตั้ง 111 ถนนมหาวิทยาลัย ตำบลสุรนารี
อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
จำนวนผู้ศึกษา 14,924 (ปีการศึกษา 2559) [2]
สีประจำสถาบัน ████ สีแสด สีทอง

ใกล้เคียง

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยรามคำแหง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

แหล่งที่มา

WikiPedia: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี http://maps.google.com/?ie=UTF8&ll=14.8797599,102.... http://www.multimap.com/map/browse.cgi?lat=14.8797... http://www.natureasia.com/en/publishing-index/asia... http://www.natureindex.com/institution-outputs?reg... http://www.terraserver.com/imagery/image_gx.asp?cp... http://www.webometrics.info/top100_continent.asp?c... http://www.globalguide.org?lat=14.8797599&long=102... http://www.wikimapia.org/maps?ll=14.8797599,102.02... //tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?pagename=%... http://archives.sut.ac.th/sut_archive/memorialHall...