มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (อังกฤษ: Suranaree University of Technology; อักษรย่อ: มทส.) เป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐแห่งแรกของประเทศไทย ตั้งอยู่ในจังหวัดนครราชสีมา ได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2533 โดยได้มีการยกฐานะจาก "วิทยาลัยสุรนารี" ในสังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น ขึ้นเป็น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ทำการจัดการเรียนการสอนครอบคลุมสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สุขภาพ สังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ ใน 7 สำนักวิชาและ 1 สถาบันสมทบ โดยมีหลักสูตรในระดับปริญญาตรี 32 หลักสูตร ปริญญาโท 34 หลักสูตร และปริญญาเอก 28 หลักสูตร (ข้อมูลในปีการศึกษา 2553) นอกจากนี้ยังเป็นมหาวิทยาลัยที่มีคณาจารย์คุณวุฒิปริญญาเอกคิดเป็นร้อยละสูงที่สุดในประเทศไทย (ร้อยละ 80.21) และเป็นมหาวิทยาลัยที่มีผลงานวิจัยต่อหัวคณาจารย์สูงที่สุดในประเทศไทย "ที่1"

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

จำนวนผู้ศึกษา 14,924 (ปีการศึกษา 2559) [2]
อธิการบดี รศ.ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ[1]
ชื่อย่อ มทส. / SUT
ประเภท สถาบันอุดมศึกษาในกำกับของรัฐ
สีประจำสถาบัน ████ สีแสด สีทอง
ที่ตั้ง 111 ถนนมหาวิทยาลัย ตำบลสุรนารี
อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
สถาปนา 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2533 (29 ปี)
คติพจน์ ซื่อตรง สุภาพ สะอาด ประหยัด
คือจริยวัตร ของ มทส.
เว็บไซต์ www.sut.ac.th
นายกสภาฯ ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน

ใกล้เคียง

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยรามคำแหง

แหล่งที่มา

WikiPedia: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี http://maps.google.com/?ie=UTF8&ll=14.8797599,102.... http://www.multimap.com/map/browse.cgi?lat=14.8797... http://www.natureasia.com/en/publishing-index/asia... http://www.natureindex.com/institution-outputs?reg... http://www.terraserver.com/imagery/image_gx.asp?cp... http://www.webometrics.info/top100_continent.asp?c... http://www.globalguide.org?lat=14.8797599&long=102... http://www.wikimapia.org/maps?ll=14.8797599,102.02... //tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?pagename=%... http://archives.sut.ac.th/sut_archive/memorialHall...