ยศทหาร

ยศทหาร เป็นระบบความสัมพันธ์การแบ่งลำดับชั้นภายในกองกำลังติดอาวุธ หรือสถาบันพลเรือนซึ่งจัดการตามรูปแบบของทหาร โดยปกติแล้ว เครื่องแบบมักจะบ่งบอกถึงยศทหารของผู้ที่สวมใส่ ระบบการแบ่งยศทหารได้เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายที่สุดในประวัติศาสตร์การทหาร เนื่องจากความได้เปรียบสำหรับปฏิบัติการทางทหาร เมื่อเวลาผ่านไป และปฏิบัติการทางทหารเริ่มมีขนาดใหญ่ขึ้นและมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น ยศทางทหารก็ได้เพิ่มจำนวนขึ้น และระบบยศทหารก็มีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้นด้วยในกองกำลังติดอาวุธสมัยใหม่ การใช้ยศทหารถือว่าเป็นเรื่องปกติทั่วโลก แต่บางครั้งในกองทัพของรัฐคอมมิวนิสต์ก็ลบล้างระบบยศทหารเสีย (เช่น ในกองทัพแดงของสหภาพโซเวียต ระหว่างปี ค.ศ. 1918-1935[1] ในกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีน ระหว่างปี ค.ศ. 1965-1988[2] และในกองทัพอัลเบเนีย ระหว่างปี ค.ศ. 1966-1991[3]) โดยจะมีการสร้างลำดับยศทหารใหม่ เฉพาะเมื่อประสบกับความยุ่งยากในการบังคับบัญชาและการควบคุมในระหว่างปฏิบัติการเท่านั้น

ใกล้เคียง

ยศทหาร ยศทหารและตำรวจไทย ยศทหารระบบดาว ยศทหารสหรัฐ ยศทหารกองทัพจักรวรรดิเยอรมัน ยศทหารเซอร์เบีย ยศทหารกองทัพประชาชนลาว ยศทหารยูเครน ยศทหารกองทัพประชาชนยูโกสลาเวีย ยศทหารลาว