ราชการส่วนกลาง (ประเทศไทย)
ราชการส่วนกลาง (ประเทศไทย)

ราชการส่วนกลาง (ประเทศไทย)

ราชการส่วนกลาง หมายถึง ราชการที่ดำเนินการและบริหารโดยหน่วยราชการในส่วนกลางของฝ่ายบริหาร เพื่อสนองความต้องการของประชาชน จะมีลักษณะการปกครองแบบรวมอำนาจ หมายความว่า เป็นการรวมอำนาจในการสั่งการ การกำหนดนโยบายการวางแผน การควบคุมตรวจสอบ และการบริหารราชการสำคัญ ๆ ไว้ที่นายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรีและกระทรวง ทบวง กรมต่าง ๆ ตามหลักการรวมอำนาจ การจัดระเบียบบริหารราชการส่วนกลาง จัดแบ่งออกได้ดังนี้

แหล่งที่มา

WikiPedia: ราชการส่วนกลาง (ประเทศไทย) http://www.moi.go.th/portal/page?_pageid=235,80262... http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/0001943... http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/0010228... http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2476/A/... http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2477/A/... http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2477/A/... http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2477/A/... http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2478/A/... http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2480/A/... http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2480/A/...