ลำดับชั้นของทูตสวรรค์ในศาสนาคริสต์

คริสต์ศาสนิกชนโรมันคาทอลิกและอีสเทิร์นออร์ทอดอกซ์ เชื่อว่าทูตสวรรค์มีหน้าที่ต่าง ๆ กัน โดยผู้เขียนที่ใช้ชื่อว่าดิโอนิสิอัสสมาชิกสภาอาเรโอปากัส (Dionysius the Areopagite d.ca. 500) ได้แบ่งลำดับชั้นของเหล่าทูตสวรรค์เหล่านี้ไว้ 3 ชั้น (เอก, โท, ตรี) แต่ละชั้นก็มีอีก 3 คณะที่ทำหน้าที่ต่างๆกัน ดังนั้น จึงถือว่าทูตสวรรค์มีลำดับชั้นถึง 9 ลำดับ[1] เรียกรวม ๆ ว่าทูตสวรรค์ และทูตสวรรค์ก็ถือเป็นชื่อชั้นหนึ่งในเก้าชั้นนั้นด้วย

ใกล้เคียง