วัชรวีร์ วิวัชรวงศ์
วัชรวีร์ วิวัชรวงศ์

วัชรวีร์ วิวัชรวงศ์

วัชรวีร์ วิวัชรวงศ์ มีพระนามเดิมว่า หม่อมเจ้าวัชรวีร์ มหิดล (ท่านชายอิน; 14 มิถุนายน พ.ศ. 2528)[1] เป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประสูติแต่คุณสุจาริณี วิวัชรวงศ์ และเป็นพระราชนัดดาในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และทรงเป็นพระราชปนัดดาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวปัจจุบันพำนักอยู่สหรัฐ

วัชรวีร์ วิวัชรวงศ์

สัญชาติ ไทย
ถิ่นพำนัก สหรัฐ
บิดามารดา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
สุจาริณี วิวัชรวงศ์
ชื่ออื่น หม่อมเจ้าวัชรวีร์ มหิดล
เกิด 14 มิถุนายน พ.ศ. 2528 (34 ปี)
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย