วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร
วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร

วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร

วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดราชวรวิหาร[1] ไม่ปรากฏหลักฐานว่าสร้างขึ้นเมื่อใด เดิมชื่อ วัดแหลม หรือ วัดไทรทอง ภายหลังได้รับพระราชทานนามจากพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวใหม่ว่า วัดเบญจบพิตร ซึ่งหมายถึง วัดของเจ้านาย ๕ พระองค์ที่ทรงร่วมกันปฏิสังขรณ์วัดแห่งนี้ เมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสร้างสวนดุสิตขึ้นพระองค์ทรงทำผาติกรรมสถาปนาวัดขึ้นใหม่และพระราชทานามว่า วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม อันหมายถึง วัดของพระเจ้าแผ่นดินรัชกาลที่ ๕

วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร

เจ้าอาวาส พระเทพกิตติเวที (ฉ่ำ ปุญฺญชโย)
นิกาย เถรวาท มหานิกาย
ประเภท พระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดราชวรวิหาร
พระประธาน พระพุทธชินราช (จำลอง)
ชื่อ วัดเบญจมบพิตร
พระพุทธรูปสำคัญ พระหริภุญชัยบรมโพธิสัตว์ พระฝาง
กิจกรรม บวชสามเณรภาคฤดูร้อน (เม.ย.) บวชชาวเขา (ก.ค.) ตานก๋วยสลาก (ต.ค.)
เวลาทำการ ทุกวัน 8.30-17.30
ที่ตั้ง 69 ถนนพระรามที่ 5 แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
จุดสนใจ พระอุโบสถ และ พิพิธภัณฑ์ฯวัดเบญจฯ

ใกล้เคียง

วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร วัดเบียวโด วัดบางเบิด วัดเส้าหลิน วัดเทวราชกุญชรวรวิหาร วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร วังเบลนิม วัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหาร วัดเขาวงพระจันทร์

แหล่งที่มา

WikiPedia: วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร http://maps.google.com/maps?ll=13.766095,100.51419... http://maps.google.com/maps?t=k&q=Thailand&ll=13.7... http://www.multimap.com/map/browse.cgi?lat=13.7660... http://www.rosenini.com/panorama/marble_temple/Mar... http://www.rosenini.com/panorama/marble_temple/Mar... http://www.rosenini.com/panorama/marble_temple/Mar... http://www.sakulthai.com/DSakulcolumndetailsql.asp... http://www.terraserver.com/imagery/image_gx.asp?cp... http://www.thaigoodview.com/library/studentshow/25... http://www.watbencha.com