ศาลปกครอง (ประเทศไทย)
ศาลปกครอง (ประเทศไทย)

ศาลปกครอง (ประเทศไทย)

ศาลปกครอง (อังกฤษ: Administrative Court) เป็นศาลที่จัดตั้งขึ้นใหม่ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มาตรา 276 และมีการจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 มีฐานะเทียบเท่าศาลยุติธรรมและมีอำนาจหน้าที่พิจารณาพิพากษา “คดีปกครอง” ซึ่งเป็นคดีพิพาทระหว่างหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกับเอกชนกรณีหนึ่ง และข้อพิพาทระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐด้วยกันอีกกรณีหนึ่ง ทั้งนี้ เพื่อปกป้องคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนและเพื่อสร้างบรรทัดฐานที่ถูกต้องในการปฏิบัติราชการศาลปกครอง เป็นศาลที่ใช้ระบบไต่สวน โดยในแต่ละคดีจะมีการพิจารณาโดยองค์คณะของตุลาการ ต่างจากศาลยุติธรรมซึ่งใช้ระบบกล่าวหา ศาลปกครองแบ่งออกเป็น "ศาลปกครองชั้นต้น" และ "ศาลปกครองสูงสุด"

ศาลปกครอง (ประเทศไทย)

แหล่งที่มา

WikiPedia: ศาลปกครอง (ประเทศไทย) http://maps.google.com/maps?t=k&q=Thailand&ll=13.7... //tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?pagename=%... http://www2.tsu.ac.th/org/law/page_detial_menu.php... http://www.admincourt.go.th http://www.admincourt.go.th/admincourt/site/01sign... http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/0001833... http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2542/A/... http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2553/E/... http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2554/A/... http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2555/A/...