ศาสนาคริสต์ในประเทศไทย
ศาสนาคริสต์ในประเทศไทย

ศาสนาคริสต์ในประเทศไทย

สถานีย่อยศาสนาคริสต์ เป็นหนึ่งใน 5 ศาสนาในประเทศไทยที่กรมการศาสนารับรอง[1] โดยมิชชันนารีชาวยุโรปเป็นกลุ่มแรกที่นำเข้ามาเผยแผ่ ปัจจุบันมีจำนวนศาสนิกชนมากที่สุดเป็นอันดับสาม[2][3]

แหล่งที่มา

WikiPedia: ศาสนาคริสต์ในประเทศไทย http://http://estar.or.th/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8... http://www.catholic-hierarchy.org/bishop/bcyril.ht... http://www.mormonnewsroom.org/facts-and-statistics... http://hu.swu.ac.th/ph/religion_christianity_denom... http://service.nso.go.th/nso/nsopublish/pubs/e-boo... http://service.nso.go.th/nso/nsopublish/themes/fil... http://www.cct.or.th/about http://estar.or.th/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%... http://www.orthodox.or.th/index.php?content=orthod... http://www.orthodox.or.th/index.php?content=parish...