สหประชาชาติ
สหประชาชาติ

สหประชาชาติ

บทความนี้ใช้ระบบคริสต์ศักราช เพราะอ้างอิงคริสต์ศักราชและคริสต์ศตวรรษ หรืออย่างใดอย่างหนึ่งสหประชาชาติ (อังกฤษ: United Nations; ตัวย่อ: UN) หรือ องค์การสหประชาชาติ เป็นองค์การระหว่างประเทศซึ่งมีความมุ่งหมายที่แถลงไว้เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ความร่วมมือในกฎหมายระหว่างประเทศ ความมั่นคงระหว่างประเทศ การพัฒนาเศรษฐกิจ กระบวนการทางสังคม สิทธิมนุษยชน และการบรรลุสันติภาพโลก สหประชาชาติก่อตั้งขึ้นใน ค.ศ. 1945 หลังสงครามโลกครั้งที่สอง เพื่อแทนที่สันนิบาตชาติ เพื่อยุติสงครามระหว่างประเทศ เพื่อเป็นเวทีสำหรับการเจรจา สหประชาชาติมีองค์กรจำนวนมากเพื่อนำภารกิจไปปฏิบัติสหประชาชาติมีสมาชิกทั้งหมด 193 ประเทศ ระบบสหประชาชาติอยู่บนพื้นฐานของ 6 เสาหลัก ได้แก่ สมัชชาใหญ่ คณะมนตรีความมั่นคง คณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคม สำนักเลขาธิการ และ ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ รวมถึงคณะมนตรีภาวะทรัสตี (ปัจจุบันยุติการทำงานแล้ว) นอกจากนี้ยังมีองค์กรอื่น ๆ อีกเช่น องค์การอนามัยโลก ยูเนสโก และยูนิเซฟ ตำแหน่งที่โดดเด่นที่สุดของสหประชาชาติ คือ เลขาธิการสหประชาชาติ ผู้ดำรงตำแหน่งคนปัจจุบัน คือ อังตอนียู กูแตรึช ชาวโปรตุเกส ซึ่งเข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่ 1 มกราคม ค.ศ. 2017 ต่อจาก พัน กี-มุน ชาวเกาหลีใต้

ใกล้เคียง

สหประชาชาติ สหประชาชาติจำลอง วันสหประชาชาติ สีประจำวันในประเทศไทย สีประจำโรงเรียน สนประดิพัทธ์ สุประวัติ ปัทมสูต สมประสงค์ สิงหวนวัฒน์ สีประจำชาติ สุประวีณ์ มีประทัง

แหล่งที่มา

WikiPedia: สหประชาชาติ http://elearning.security-research.at/flash/un http://www.ag.gov.au/agd/WWW/unoilforfoodinquiry.n... http://www.eqrolc.ca/ http://foreignpolicy.com/story/cms.php?story_id=34 http://books.google.com/books?id=1e13PNeB4DIC&pg=P... http://hanskoechler.com/koechler-quo-vadis-UN.htm http://www.iht.com/articles/2006/05/08/news/abuse.... http://www.iht.com/articles/ap/2007/11/02/news/UN-... http://www.innercitypress.com/ http://www.nytimes.com/2006/02/26/opinion/26sun2.h...